Letöltések

Letöltések
az Inlernet törzsvásárlói közösség Törzsvásárlói számára
Ugrás az 1, 2, 3, 4, 5 számú mellékletre

Az Inlernet Worldwide AG. (a továbbiakban: „Inlernet”) egy Nemzetközi Törzsvásárló Közösséget (a továbbiakban: „Inlernet-Rendszer”) üzemeltet, melyben, a törzsvásárlók (a továbbiakban: „Törzsvásárlók”) a rendszeren belüli vásárlásaikon keresztül és az ezen vásárlásaik, valamint a törzsvásárlói közösség bővítése érdekében kifejtett aktív tevékenység eredményeként jutalékok, vásárlási utalványok és egyéb kedvezmények formájában megnyilvánuló gazdasági előnyökhöz juthatnak, továbbá partnereiknek segítséget nyújthatnak hasonló gazdasági előnyök megszerzésében.

Az áruk beszerzése és szolgáltatások igénybevétele készpénzzel, bankkártyával, átutalással, vagy engedményre jogosító vásárlási utalványok, illetve készpénzt helyettesítő vásárlási utalványok felhasználásával történik, amely utalványok papíralapú, vagy online, azaz internetes, adatkezelés keretein belül, az Inlernet, vagy annak Rendszerébe bekapcsolódó, termékek forgalmazását, vagy szolgáltatások nyújtását ellátó Termékpartnerei (továbbiakban: „Termékpartnerek”) kibocsátása útján történik. Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza azon részletszabályokat és feltételeket, (jogokat és kötelezettségeket) amelyek a Törzsvásárló és az Inlernet közötti együttműködés alapját képezik az Inlernet -Rendszer használata során.

Kérjük, hogy a Rendszerbe történő regisztrálását megelőzően a jelen ÁSZF-et alaposan tanulmányozza át, értelmezze, töltse le számítógépére és őrizze meg!

1. A szerződéses jogviszony tárgya

1.1. Törzsvásárló jelen megállapodás rendelkezései és feltételei értelmében jogosult az Inlernet által üzemeltetett Nemzetközi Törzsvásárló Közösségben (Inlernet-Rendszer) részt venni, azaz az Inlernet Termékpartnereinél a fenti fizetési módok alkalmazásával árut beszerezni és szolgáltatásokat igénybe venni, valamint az Inlernet-Rendszert más, lehetséges jövőbeni Törzsvásárlókkal megismertetni, ezen személyek Rendszerhez történő csatlakozását elősegíteni, ezáltal az Inlernet -Rendszert népszerűsíteni és bővíteni. Törzsvásárló köteles a Törzsvásárlói szerződésben, valamint a jelen ÁSZF-ben rögzített jogait és kötelezettségeit a szerződés rendelkezései szerint, valamint az általában elvárható gondossággal gyakorolni és teljesíteni, valamint harmadik személyekkel szemben is köteles jóhiszeműen eljárni az Inlernet-Rendszer használata során.

1.2. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya nem terjed ki az Inlernet és a Termékpartnerek közötti jogviszonyra, ezen jogviszonyt külön szerződés tartalmazza és szabályozza.

2. Szerződő felek

2.1. Az Inlernet és Törzsvásárló, mint a jelen megállapodás szerződő felei, jogilag és pénzügyileg önálló és egymástól független piaci szereplők.

2.2. A jelen ÁSZF értelmezésekor az „Inlernet“ megnevezést nem kizárólag az Inlernet-Rendszert létrehozó Inlernet Worldwide AG.–ra, hanem valamennyi, az Inlernet-Cégcsoportba tartozó vállalkozásra érteni kell, amely az Inlernet Worldwide AG.-vel fennálló megbízási, ügynöki, vagy bármely egyéb jogviszony alapján az adott országban az Inlernet-Rendszer üzemeltetésére, használatára jogosult, azzal, hogy a Törzsvásárló kizárólag az Inlernet Worldwide AG.-val kerül szerződéses jogviszonyba, az Inlernet-Cégcsoporthoz tartozó többi gazdasági társaság az Inlernet-Rendszer üzemeltetésében játszik közreműködő szerepet.

2.3. Törzsvásárló - természetes személy esetén - kizárólag teljesen cselekvőképes, nagykorú személy lehet, erre tekintettel Törzsvásárló jelen szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik arról, egyúttal a Törzsvásárlói szerződés aláírásával nyugtázza, hogy nagykorú, valamint, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt. Kivételt képez ez alól a 2.4. pontban szabályozott esetkör.

2.4. Törzsvásárló lehet az a korlátozottan cselekvőképes kiskorú, aki a tizennegyedik életévét már betöltötte és nem nyilvánították cselekvőképtelenné. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú Törzsvásárló bárminemű nyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének jóváhagyása, beleegyezése, szükséges, így különösen:

a) az Inlernet-Rendszerbe történő regisztrációhoz, adatmódosításhoz,
b) vásárlási utalvány foglalózásához az Inlernet-Rendszerben vagy annak teljes értékre történő kiegészítéséhez,
c) vásárláshoz, vagy szolgáltatások igénybevételéhez az Inlernet-Rendszerben,
d) más leendő Törzsvásárlók Ajánlóként való regisztrálásához,
e) prezentációk, rendezvények szervezéséhez, vagy tartásához,
f) valamint egyéb - előre nem szabályozott, de írásbeli megerősítést igénylő - esetekhez.

Az Inlernet-Rendszerhez kapcsolódó rendezvényeket más, akár nem kiskorú Törzsvásárlók, vagy regisztrálni kívánók számára, a törvényes képviselőjének jelenlétében, és felügyelete mellett, szervezhet és tarthat. Ha a korlátozottan cselekvőképes kiskorú Törzsvásárló cselekvőképessé válik, maga dönt az esetleges függő jognyilatkozatainak érvényességéről.

A törvényes képviselő a korlátozottan cselekvőképes kiskorú Törzsvásárló által, az Inlernet-Rendszerbe beléptetni kívánt Törzsvásárlók regisztrációit köteles ellenőrizni és visszautasíthatja azokat formai, vagy anyagi jogi követelmények hiánya alapján, különös tekintettel a regisztrálni kívánó személy cselekvőképtelenségére, vagy a törvényes képviselő beleegyezésének hiányára.

A kiskorú Törzsvásárló által vállalt kötelezettségekért, illetve általa harmadik személynek tett jognyilatkozatokért a törvényes képviselő a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint felelősséggel tartozik.

A kiskorú Törzsvásárló a törvényes képviselője, vagy Ajánlója beleegyezésével sem vállalhat az Inlernet-Rendszerrel kapcsolatos bármely olyan kötelezettséget, amely alapján jelentős, illetve az Inlernet-Rendszerben reálisan elérhető előnyökkel arányban nem álló terhet ró önmagára.

A törvényes képviselőnek a kiskorú Törzsvásárló rendszerbeli pozícióját érintő jognyilatkozata megtétele során, a korlátozott cselekvőképességű és az ítélőképessége birtokában lévő kiskorú Törzsvásárló véleményét figyelembe kell vennie.

A kiskorú Törzsvásárló jognyilatkozatai, jogai vonatkozásában egyebekben a Ptk. 2:10.- 2:18.§-aiban foglaltak az irányadók.

Ha a regisztrálni szándékozó személy nagykorúságát házasságkötés által szerezte, akkor regisztrációja kizárólag papír alapú Törzsvásárlói szerződéssel lehetséges, amelyen fel kell tüntetni a nagykorúság megszerzésének fenti jogalapját, valamint a házasságkötés időpontját és a házassági anyakönyvi kivonat számát is.

Amennyiben a kiskorú Törzsvásárló rendelkezni kíván az Inlernet jogokról, azok elfogadása, vagy végrendelkezés útján történő hagyatékba vétele vonatkozásában, úgy a törvényes képviselő jognyilatkozatainak érvényességéhez a gyámhatóság jóváhagyása is szükséges, ha a jognyilatkozat:

a) a kiskorú Törzsvásárlót örökösödési jogviszony alapján őt megillető Inlernet jogok megszerzésére, vagy
b) a kiskorú Törzsvásárló olyan vagyoni értékű jogáról való végrendelkezésére vonatkozik, amelynek értéke meghaladja a külön jogszabályban meghatározott összeget és igazolhatóan az Inlernet-Rendszerből származik.

Bírósági vagy közjegyzői határozattal elbírált jognyilatkozat érvényességéhez a gyámhatóság jóváhagyása nem szükséges. A korlátozott cselekvőképességen és a cselekvőképtelenségen alapuló semmisségre csak annak a kiskorú Törzsvásárlónak az érdekében lehet hivatkozni, akinek a cselekvőképessége korlátozott, vagy hiányzik.

Ha a kiskorú Törzsvásárló - a törvényes képviselőjével, vagy az Ajánlójával összejátszva - a cselekvőképességét illetően megtéveszti az Inlernetet, akkor a törvényes képviselőjével, illetve Ajánlójával egyetemleges felelősséggel tartozik és köteles az Inlernet fenti cselekmény okán, illetve azzal összefüggésben felmerült valamennyi kárát megtéríteni. A jelen szerződési feltételt a Törzsvásárlói szerződés aláírásával a Törzsvásárló, valamint annak törvényes képviselője kifejezetten elfogadja.

2.5. Törzsvásárló kijelenti, hogy a Törzsvásárlói szerződésben szereplő és általa megadott adatok a valóságnak mindenben megfelelnek és pontosak, ezen túlmenően pedig nincsen tudomása semmilyen olyan tényről, adatról, vagy egyéb információról, amely jelen szerződés létrejöttét az Inlernet részéről befolyásolhatta volna, illetve a jogviszony érvényes létrejöttét ellehetetlenítené.

2.6. Egy törzsvásárlói azonosítónak, és az adott azonosítóhoz tartozó valamennyi jognak és kötelezettségnek kizárólag egy személy lehet a regisztrált tulajdonosa.

3. Az Inlernet jogai és kötelezettségei

3.1. Az Inlernet a Törzsvásárlót az Inlernet-Rendszer Információs Adatbázisán keresztül (a továbbiakban: „Inlernet Információs Adatbázis”) rendelkezésre bocsátott információk útján, valamint tanfolyamok és továbbképző rendezvények által informálja, és a Rendszerrel kapcsolatos változásokról időben értesíti. Az Inlernet Információs Adatbázis magában foglalja az Inlernet-Weboldalt (www.inlernet.com), valamint - hozzáférés hiánya esetén - Törzsvásárlók egyéni kérelme alapján, az e-mail útján küldött információs csomagot. Törzsvásárlónak lehetősége van a jelen megállapodás alapján folytatott tevékenységéhez szükséges tanfolyamokon és továbbképzéseken saját költségén részt venni. Törzsvásárló ezen jogosultságának érvényesítése - miszerint az információhoz való joga - érdekében semminemű anyagi igénnyel nem léphet fel az Inlernettel, vagy az Inlernet-Cégcsoport bármely más tagjával szemben.

3.2. Az Inlernetnek jogában áll a Törzsvásárló Inlernet-Rendszer keretében folytatott tevékenységét, magatartását és pénzügyi fegyelmét folyamatosan ellenőrizni, így különösen:

- ellenőrizni, hogy Törzsvásárló által folytatott tevékenység sérti-e valamilyen jogi szabályt, vagy etikai normát,
- ellenőrizni, hogy Törzsvásárló rendelkezik-e az Inlernet-Rendszer továbbhirdetéséhez szükséges ismeretekkel,
- ellenőrizni, hogy Törzsvásárló és/vagy az általa, az Inlernet-Rendszerhez csatlakozott Törzsvásárló az Inlernet-Rendszer reklámozásával kapcsolatos tevékenységét az Inlernet által hivatalosan közölt információknak megfelelően, illetve az Inlernet iránymutatásainak megfelelően végzi-e.

3.3. Az Inlernet amennyiben szükséges, jogosult a jelen ÁSZF és valamennyi mellékletének tartalmát módosítani, figyelemmel a mindenkori inflációs indexre, a befolyásoló piaci körülményekre, a törzsvásárlói állomány jellemzőire, valamint a mindenkori jogszabályi környezetre, így különösen a vonatkozó adó jogszabályoknak való megfeleltethetőségre.

4. Törzsvásárló jogai és kötelezettségei

4.1. A Törzsvásárló az ÁSZF 1. sz. mellékletében meghatározott feltételek szerint az Inlernet-Rendszerben karrier pozíciót (1-7. pozíciók) foglal el. Az Inlernet-Rendszerben a Törzsvásárló által összegyűjtött Összes Egységeknek a száma és a pozícióhoz szükséges minimális Saját Egységeknek a száma – melyek egy féléven keresztül összeadódnak – határozza meg az Inlernet-Rendszerben a Törzsvásárló karrier-pozícióját az ÁSZF 1. sz. mellékletében meghatározott táblázat szerint.
Törzsvásárló nem jogosult az Inlernet-Rendszerben keletkezett karrier pozíciója, árengedménye és jutalékai elajándékozására, eladására, illetve bármely egyéb jogcímen történő átruházására az Inlernet-Rendszer más Törzsvásárlója, vagy bármely harmadik természetes, vagy jogi személy javára. Törzsvásárló az Inlernet-Rendszerben megszerzett előnyei közül az úgynevezett Inlernet-Jogait jogosult átruházni, de kizárólag az Inlernet előzetes hozzájárulásával és jelen ÁSZF-ben rögzített feltételek szerint.

4.2. Az Inlernet-Rendszerben történő regisztrációt követően Törzsvásárló nem jogosult az Ajánlója nevének törlésére vagy egyidejűleg több Ajánló megjelölésére.

4.3. Amennyiben Törzsvásárló Ajánlót szeretne változtatni, abban az esetben a „Team-módosítás iránti kérelem” nyomtatványon (mely a www.inlernet.com oldalról letölthető) köteles beszerezni valamennyi jelenlegi és jövőbeli felette elhelyezkedő Ajánló hozzájárulását az ügylethez, egészen az első olyan közös Ajánlóig, aki a jelenlegi és jövőbeli ajánlói vonalon is szerepel. Törzsvásárló kérelmét a „Team-módosítás iránti kérelem” nyomtatványon nyújthatja be az Inlernet felé, amely 30 napos határidő mellett bírálja el az áthelyezési kérelmet. Törzsvásárló az áthelyezése során megtarthatja a hozzá kapcsolódó törzsvásárlói csoportját.

Törzsvásárló kérheti az úgynevezett egyszerűsített, az Ajánló beleegyezése nélküli team-módosítását, amennyiben a felette elhelyezkedő közvetlen Ajánlója a 4.12. pontban szereplő inaktív státuszúnak minősül. Törzsvásárló ebben az esetben kizárólag az ajánlói vonalán soron következő első aktív Ajánlójához kérheti a team módosítását. Az egyszerűsített team-módosítás kizárólag a közvetlen aktív Ajánlóval nem rendelkező Törzsvásárló kérésére történhet. Amennyiben a Vezető későbbiekben ismét aktív státuszú lesz, a korábban elveszített csoportjai már nem kerülhetnek vissza hozzá.

Az Inlernet az áthelyezési kérelmet indokolás nélkül jogosult megtagadni. Az áthelyezési kérelem előterjesztésére Törzsvásárló életében (gazdasági társaság esetén annak működése alatt) legfeljebb egy alkalommal van lehetőség, (kivételt képez ez alól az egyszerűsített team-módosítás esete).

4.4. Törzsvásárló akkor is kérheti a team-módosítást, amennyiben a regisztrációját, vagy a legutolsó team-módosítását követő 12 hónapban még nem szerezte meg az első Inlernet-Jogát és nem szerezte meg az első Saját-, vagy Csoport Karrier Egységét. Ebben az esetben, a 12 hónap eltelte után, kérheti az Inlernettől a „Team-módosítás iránti kérelem” nyomtatványon az Ajánló váltáshoz való hozzájárulást és ehhez elegendő csupán a jövőbeli közvetlen Ajánlójának a hozzájárulását beszereznie. Amennyiben Törzsvásárlónak van már Inlernet-Joga és Saját-, vagy Csoport Karrier Egysége, abban az esetben team-módosítás ezen szabály alapján többé már nem lehetséges. Törzsvásárló az áthelyezése során megtarthatja a hozzá kapcsolódó törzsvásárlói csoportját. Az Inlernet az áthelyezési kérelmet indokolás nélkül megtagadhatja.

4.5. Törzsvásárló nem jogosult az Inlernet-Rendszerben saját, vagy bármely más néven ismételten regisztrálni, kivéve a tulajdonában vagy a képviseletében álló cég, vagy vállalkozás kapcsolattartójaként. Az előző kivételtől eltekintve, Törzsvásárló kizárólag egy Inlernet Jogosultságokat tartalmazó Törzsvásárlói azonosító alatt jogosult igénybe venni az Inlernet-Rendszert és annak szolgáltatásait.

4.6. Amennyiben Törzsvásárló - a rosszhiszemű, harmadik személynek felróható magatartásból eredő regisztrációk vagy a 4.5 pontban foglaltak kivételével - kétszer, vagy többször regisztrál be az Inlernet-Rendszerbe, vagy más személyazonosságát felhasználva tevékenykedik az Inlernet-Rendszerben és erről az Inlernet hitelt érdemlő tudomást szerez, abban az esetben az Inlernet megvonja jelölt Törzsvásárlótól az Általános Szerződési Feltételek 1. számú mellékletében szereplő elismeréseket (pl.: utazás, kitűző, stb.). Az Inlernet a tények tudomására jutásától számított 3 napon belül intézkedik a Törzsvásárló - saját és más személyazonossága alatt kiépített - regisztrációjának és azzal együtt, a közvetlen és közvetett ágainak - team sorrend megtartása mellett - az eredeti, első jogszerű regisztrált Törzsvásárlói státuszához történő közvetlen áthelyezéséről. Az Inlernet egyúttal az első, jogszerű regisztrációt követő, ugyanazon személyhez köthető regisztrációkat törli a rendszerből.

Az áthelyezéssel kapcsolatos rendelkezések kizárólag a 2009. július 1.-ét követően regisztrált Törzsvásárlók esetén alkalmazhatóak. A korábban regisztrált Törzsvásárlók esetében az Inlernet egyedi kérelemre indult eljárásban határoz az Ajánló módosításának lehetőségéről és módjáról, a rosszhiszemű Törzsvásárlókkal szemben alkalmazható jogkövetkezményekről. Az Inlernet fent hivatkozott eljárása határidőhöz nem kötött, azonban igazodik a tények teljes körű feltárásához.

Amennyiben az Inlernet a vizsgálata során megállapítja, hogy valamely Törzsvásárló a jelen pontban foglaltak szerint visszaélt a Rendszer által biztosított lehetőségekkel, és egynél több regisztrációt végzett, vagy pozíciót szerzett, az Inlernet jogosult úgy dönteni, hogy az illető Törzsvásárlót kizárja a Rendszerből, illetve bizonyos törzsvásárlói jogait ideiglenes, vagy végleges jelleggel korlátozza.

Törzsvásárló mentesül a fenti jogkövetkezmények alól, ha bizonyítja, hogy a többszöri regisztrációért felelősség nem terheli, így különösen, ha bizonyítást nyer, hogy a többszöri regisztráció valamely harmadik személy rosszhiszemű magatartásának eredménye.

4.7. Törzsvásárló kijelenti, és a Törzsvásárlói szerződés aláírásával külön is nyugtázza, hogy jelen szerződéses jogviszony szerinti tevékenységének folytatásában nincsen kötve sem meghatározott időhöz, sem helyhez, a tevékenysége végzése során kizárólagosan csak saját anyagi eszközeit és saját infrastruktúráját használja.

4.8. Törzsvásárló jelen szerződéses jogviszony szerinti tevékenységéhez esetlegesen szükséges engedélyeket, infrastruktúrát, anyagi eszközöket, mindenkor saját magának és saját költségére köteles beszerezni. Törzsvásárló az Inlernettől, vagy az Inlernet-Cégcsoporthoz tartozó valamelyik társaságtól jelen szerződés alapján részére járó kedvezmény, jutalék, vagy bármely más juttatás után, illetve a tevékenysége eredményeként keletkező bármely más jövedelem tekintetében őt terhelő adókat, egyéb közterheket, valamint a tevékenységéhez kötődő egyéb költségeket maga köteles viselni, azoknak a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerinti nyilvántartása, bevallása és megfizetése a Törzsvásárló kötelezettsége. Ezen kötelezettségek teljesítése vonatkozásában az Inlernetet semmiféle felelősség nem terheli. Az Inlernet a Törzsvásárló fenti kötelezettségeinek teljesítése vonatkozásában a felelősségét teljeskörűen kizárja.

4.9. Amennyiben a Törzsvásárló az ajánlói tevékenység végzését üzletszerűen is folytatja (az Inlernet-Rendszerbe potenciális Törzsvásárlók és Termékpartnerek ajánlása, akvirálása), úgy tudomásul veszi, hogy ezen tevékenység végzéséhez valamilyen vállalkozási formát (egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, stb.) kell választania. Az Inlernet jogosult mindaddig felfüggeszteni a jutalékok kifizetését és felhasználhatóságát a Törzsvásárló részére, ameddig a Törzsvásárló a fentiek megtörténtét nem igazolja a részére.

A Törzsvásárló az Inlernet felé, a vállalkozói jogviszonyának fennálltát az alábbi dokumentumoknak az Inlernet hivatalos e-mail címére történő megküldésével, illetve eredeti, hiteles másolati példányának bemutatásával köteles igazolni:

- 30 napnál nem régebbi cégkivonattal (gazdasági társaság, szervezet, intézmény esetén), amelyben a Törzsvásárló tulajdonos, ügyvezető, vagy egyéb kapcsolattartó,
- a kapcsolattartói jogviszony igazolására szolgáló okirattal,
- vállalkozói igazolvánnyal (egyéni vállalkozó esetén).

Törzsvásárló további, az Inlernet által kért, a fenti jogcselekmények igazolásához szükséges bizonylatokat, egyéb igazolásokat, vagy okiratokat köteles az Inlernet részére biztosítani.

Amennyiben Törzsvásárlónak jelen szerződéssel kapcsolatos valamilyen jogának, vagy kötelezettségének teljesítéséhez, valamilyen államigazgatási engedély, vagy egyéb engedély, hozzájárulás szükséges, úgy ennek beszerzése - saját költségén - Törzsvásárló feladata.

4.10. Törzsvásárló kizárólag az Inlernet által szervezett, és sikeresen elvégzett termékpartneri referensi képzéssel jogosult az Inlernet-Rendszert népszerűsíteni, bemutatni a potenciális Termékpartnereknek, így nem jogosult a fenti képzésen tett sikeres vizsga nélkül bármely potenciális Termékpartner megkeresésére és velük semminemű tárgyalás lefolytatására.

4.11. Szerződő felek hangsúlyozottan kijelentik, hogy jelen szerződéses jogviszony alapján az Inlernet és Törzsvásárló között munkajogviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, társasági jogviszony nem jön létre. A felek között kizárólag a jelen megállapodásban meghatározott tartalmú polgári jogi jogviszony jön létre, amely alapján Törzsvásárló az Inlernet-Rendszerben való részvétele, valamint az esetleges további Törzsvásárlók felé az Inlernet-Rendszer továbbhirdetése tekintetében az Inlernettől független piaci szereplőnek tekintendő. A Törzsvásárlói jogviszony alapján a Törzsvásárló semmilyen vonatkozásban nem tekinthető az Inlernet megbízottjának, vagy képviselőjének, erre tekintettel Törzsvásáró nem jogosult az Inlernet nevében bármely jognyilatkozatot tenni, illetve kötelezettséget vállalni.

4.12. Törzsvásárló jelen megállapodás alapján nem köteles közvetítéseket, továbbhirdetéseket teljesíteni, nem köteles vásárlásokat bonyolítani, szolgáltatásokat igénybe venni, erre vonatkozó semminemű eredmény felmutatására sem köteles, kizárólag saját belátása szerint és üzleti kockázatára jogosult az Inlernet-Rendszer működésében részt venni a jelen megállapodás keretei között. Mindazonáltal mérésre kerül Törzsvásárló aktivitása. Amennyiben az 1. számú mellékletben részletezett aktivitási pontoknak két egymást követő hónapon keresztül nem tesz eleget, abban az esetben Törzsvásárló a következő hónapban inaktív státuszúnak minősül. Ebben az esetben az inaktív Ajánló közvetlen Törzsvásárlói kérhetik a 4.3. pontban részletezett egyszerűsített team-módosításukat.

Az Inlernet kifejezetten rögzíti, hogy Törzsvásárló tevékenysége által - esetlegesen - bekapcsolódó Törzsvásárlók az Inlernet-Rendszerbe előttük bekapcsolódó Törzsvásárlók számára közvetlenül vagy más úton pénzfizetést vagy más szolgáltatást nem teljesíthetnek, illetve a korábban csatlakozott Törzsvásárló nem jogosult a tevékenysége eredményeként a Rendszerbe bekapcsolódó Törzsvásárlótól semmilyen jogcímen pénzszolgáltatást, vagy egyéb szolgáltatást igényelni. Az Inlernet sem pénzfizetést, sem egyéb szolgáltatást nem teljesít a Törzsvásárló számára új Törzsvásárlók csatlakozásának ellenértékeként.

4.13. Törzsvásárló köteles az őt érintő esetleges törvénymódosításokról, jogszabályváltozásokról, különösen az adó- és társadalombiztosítási jogszabályokról és változásairól önállóan információkat beszerezni, hogy minden hatályos előírásnak saját költségére és felelősségére eleget tudjon tenni. Ennek szolgáltatására az Inlernet nem kötelezett, és Törzsvásárlótól jövő felszólításra az Inlernet jogviszony módosítására nem kötelezhető.

4.14. Törzsvásárló jogosult - saját költségén - az Inlernet és az Inlernet-Cégcsoport által szervezett tanfolyamokon és továbbképző rendezvényeken részt venni, amennyiben előzőleg a jelentkezési határidőn belül jelentkezését elküldte a személyes Webirodáján keresztül az Inlernet részére. Amennyiben Törzsvásárló előzőleg jelentkezett a rendezvényre és a helyszínen kívánja rendezni a részvételi díjat, de mégsem tud részt venni a rendezvényen, abban az esetben a lemondási feltételek a következők:

A rendezvény kezdő időpontja előtt 72 órával az Inlernet részére megküldött és megérkezett írásos lemondó nyilatkozattal a részvétel térítésmentesen lemondható. A lemondás elmaradása esetén a részvételi díj 100%-ban fizetendő, melyet az Inlernet jogosult a Törzsvásárló személyes Webirodájában lévő számláiról levonni, vagy ez irányú követelését egyéb módon igényelni! Online-utalvánnyal történő fizetés esetén a részvételi díj semmilyen körülmények között nem igényelhető vissza!

4.15. Amennyiben Törzsvásárló az Inlernet-Rendszer keretében folytatott tevékenységéhez további személyek segítségét veszi igénybe, úgy köteles azokat gondosan kiválasztani és megfelelően betanítani, valamint mindenképpen biztosítani, hogy ezen személyek is betartsák Törzsvásárlónak a jelen megállapodásból eredő kötelezettségeit. Törzsvásárló az általa megbízott, illetve meghatalmazott személy magatartásáért úgy felel, mintha az adott jogcselekményt önmaga végezte volna el.

4.16. Törzsvásárló az Inlernet-Rendszer keretében folytatott tevékenysége folyamán, de különösen új Törzsvásárlók felé az Inlernet továbbhirdetése során nem jogosult az Inlernetet, vagy az Inlernet-Cégcsoporthoz tartozó társaságokat képviselni, készpénzt átvenni, illetve nem jogosult az Inlernet nevében semminemű jognyilatkozatot tenni, kötelezettséget vállalni, vagy jogosultságot elismerni. Törzsvásárló az Inlernet-Rendszert kizárólag az Inlernet által kiadott és általa engedélyezett nyomtatványok és tájékoztató anyagok segítségével és felhasználásával reklámozhatja. Az Inlernet külön írásos engedélye nélkül nem engedélyezett Törzsvásárló számára az Inlernet-Rendszert, vagy ahhoz tartozó védjegyeket, szabadalmi jogokat bármilyen általa, vagy az ő kezdeményezéséből elkészített médiafelületen megjelentetni és ez által újabb Törzsvásárlókat a Rendszerbe bevonni. Jelen pont megsértéséből az Inlernetet ért mindennemű kárért - így különösen az elmaradt haszonért, - Törzsvásárló az általános kártérítési szabályok szerint felel.

4.17. Törzsvásárló köteles a személyes és a jelen szerződéses jogviszony szempontjából lényeges adatainak - amelyek jelen szerződésbeli kötelezettségeinek teljesítését bármely módon befolyásolhatják - változását az Inlernettel haladéktalanul közölni, illetve köteles az adatváltozást személyesen az Inlernet-Weboldalon a személyes Webirodájában átvezetni. Ezen kötelezettség elsősorban a név, a személyi igazolvány szám, a lakcím, a banki kapcsolat és az e-mail cím változására vonatkozik. Amennyiben Törzsvásárló fenti kötelezettségének nem tenne eleget és ezen okra visszavezethetően az Inlernetnek bármilyen jellegű költsége, kára, többletkiadása keletkezne, úgy ezeket az Inlernet jogosult igényelni Törzsvásárlótól.

Törzsvásárló a szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul a szerződésben általa megadott és feltüntetett, vagy bármely más módon az Inlernet részére átadott személyes adatoknak az Inlernet által történő kezeléséhez, nyilvántartásához, a Rendszer üzemeltetése során történő felhasználásához, valamint átadásához. Törzsvásárló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Inlernet az általa megadott telefonszámára, e-mail címére marketing célú, illetve egyéb, a Rendszer működéséhez szükséges, vagy azt elősegítő információs anyagokat küldjön.

4.18. Amennyiben Törzsvásárló címének változását nem jelenti be az Inlernetnek, úgy ezen közlésig az Inlernet által az utolsó ismert címre küldött küldeményeket az Inlernet kézbesítettnek tekintheti, illetve az Inlernet nem vállal semminemű felelősséget azért, hogy azért nem tudja időben kézbesíteni Törzsvásárló részére járó küldeményeket, mert Törzsvásárló utolsó bejelentett címéről a küldemények „ismeretlen helyre költözött”, „nem kereste”, vagy egyéb olyan postai jelzéssel érkeznek vissza, amely a kézbesítés meghiúsulását igazolják. Törzsvásárló tudomásul veszi, hogy az Inlernet nem köteles semmi olyan jellegű jogcselekményeket megtenni, amelyek a Törzsvásárló nem ismert, vagy a megváltozott adatainak felkutatására irányulnak.

4.19. Törzsvásárló jogosult az Inlernet-Rendszert újabb lehetséges Törzsvásárlók felé továbbhirdetni, azonban ennek során köteles az Inlernet által elkészített és előírt nyomtatványokat, prezentációs és reklám anyagokat használni, valamint az Inlernet képzésein elhangzottakat maradéktalanul és változtatás nélkül átadni, valamint azokat betartani. Törzsvásárló az Inlernet-Rendszerén kívül egyéb kedvezményt nyújtani, vagy arra ígéretet tenni nem jogosult.

Törzsvásárló köteles tartózkodni valótlan tény állításától, vagy híresztelésétől, illetőleg valós tény hamis színben történő feltüntetésétől más Törzsvásárló, Termékpartner, vagy az Inlernet jó hírnevének, vagy hitelképességének sértésétől, vagy veszélyeztetésétől.
Hírnévrontásnak minősül különösen a más Törzsvásárlót, Termékpartnert, vagy az Inlernetet, annak működését, piaci szerepét lekicsinylő, üzleti és szakmai megbízhatóságát kétségbe vonó kijelentés, olyan tény állítása, amely nem, vagy csak a másik érintett fél jelentős és méltánytalan érdeksérelme árán ellenőrizhető, a más Törzsvásárlóra, Termékpartnerre, vagy az Inlernetre vonatkozó olyan adat, vagy információ híresztelése, amely alkalmas lehet a másik Törzsvásárló, az adott Termékpartner, vagy az Inlernet iránti bizalom megingatására.

4.20. Törzsvásárló az Inlernet-Rendszer továbbhirdetésével kizárólag marketing tevékenységet végez területi hatálytól függetlenül (így Magyarország és külföld területén egyaránt). E marketing tevékenység nem minősül kereskedelmi közvetítői és pénzügyi közvetítői tevékenységnek sem.

4.21. Törzsvásárló sem díj, sem jutalék, sem más hasonló ellenérték átvételére nem jogosult a Termékpartnerektől. Törzsvásárló az Inlernet-Rendszer továbbhirdetése során köteles betartani a jogszabályokat, így különösen nem hozhat létre az Inlernet-Rendszeren belül, valamint egyéb saját, vagy érdekkörébe tartozó, az Inlernet-Rendszer tevékenységével megegyező, vagy ahhoz bármilyen formában hasonlító rendszert.

4.22. Törzsvásárló a továbbhirdetéses tevékenységéért és az Inlernet-Rendszeren keresztüli vásárlásaiért az Inlernettől jutalékokban és egyéb kedvezményekben részesül, melyeknek mértékét és feltételeit az Inlernet az Inlernet-Weboldalon (www.inlernet.com), jelen ÁSZF-ben és mellékleteiben hozza a Törzsvásárló tudomására. Ezen jutalékok pénzügyi elszámolása haladéktalanul, az elszámolt jutalékok Törzsvásárló bankszámlájára történő átutalása pedig két hetente történik, amennyiben a jutalék összege meghaladja a 10.000 Ft-ot.

Az elszámolás megtörténte után többletigény nem támasztható az Inlernet vagy az Inlernet-Cégcsoport társaságaival szemben. Törzsvásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a jutalék kifizetésének alapjául szolgáló gazdasági esemény (vásárlási utalvány foglaló megfizetése, vásárlási utalvány teljes ellenértékének kifizetése) valamely, az Inlernet által előre nem látható okból meghiúsulna, a már jóváírt, vagy kifizetett jutalékok és egyéb előnyök az Inlernet részére visszajárnak, így az Inlernet jogosult ezeket visszakövetelni, illetve a később jóváírandó jutalékokból levonni. A jogalap nélkül felvett jutalékot Törzsvásárló köteles visszafizetni, ennek elmaradása esetén az Inlernet jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal rendkívüli felmondással megszüntetni.

4.23. Törzsvásárló a szerződés hatálya alatt, illetve annak megszűnését követően is köteles az Inlernetre és az Inlernet-Cégcsoport társaságaira, és mindenek előtt a Törzsvásárlókra vonatkozó adatokat tartósan (a törzsvásárlói státusza alatt, valamint ezt követő 5 éven keresztül) üzleti titokként kezelni. Törzsvásárló ezeket az adatokat nem hasznosíthatja, továbbá köteles távol tartani magát bármely konkurens tevékenységtől, amellyel az Inlernetnek anyagi, illetve erkölcsi kárt okoz, vagy rontja a piaci pozícióját, így különösen attól, hogy a 4.21. pont szerinti rendszert hozzon létre, vagy üzemeltessen.

4.24. Törzsvásárló az Inlernettel fennálló szerződéses jogviszonyának ideje alatt kizárólag az Inlernet-Rendszert hirdetheti tovább más, lehetséges Törzsvásárlók irányába. Az Inlernettel fennálló Törzsvásárlói szerződéses jogviszonya alatt, illetve e jogviszony megszűnését követően Törzsvásárló számára TILOS az Inlernet, vagy az Inlernet-Cégcsoporthoz tartozó egyéb társaságok alkalmazottait, és/vagy Törzsvásárlóit, Termékpartnereket, saját magához, vagy az Inlernet részére konkurenciát jelentő vállalkozásokhoz, törzsvásárlói rendszerekhez átcsábítani, erre kísérletet tenni.

Továbbá TILOS ezen személyeket, illetve gazdasági társaságokat közvetítői-, vagy ügynöki szerződések, illetőleg ezekkel gazdaságilag egyenértékű, vagy hasonló megállapodások megkötése céljából egyéb módon az Inlernet számára konkurens vállalkozások, vagy vásárlói csoportok részére megnevezni. Az Inlernettel létrejött szerződéses jogviszony fennállása alatt, illetve e jogviszony megszűnését követően Törzsvásárló számára nem megengedett, hogy az Inlernet Törzsvásárlói részére, saját, vagy harmadik személyek nevében eljárva, vagy harmadik személyeket, vállalkozásokat megbízva egyéb vásárlási rendszerek vonatkozásában ajánlatot tegyen, ilyeneket közvetítsen, illetve ilyen tárgyban tanácsadást végezzen. Törzsvásárló nem végezhet versenyhelyzetet teremtő üzleti tevékenységet. E rendelkezés vonatkozásában alkalmazottnak és Törzsvásárlónak tekintendők azon személyek is, akik az adott időpontot megelőző 48 hónapban az Inlernettel szerződéses kapcsolatban álltak. Törzsvásárló az Inlernet-Rendszeren kívül az „Inlernet” márkanevet és védjegyet sem saját, sem pedig harmadik személyek üzleti céljára, vagy azok érdekében nem használhatja.

4.25. Amennyiben a Törzsvásárló a jelen ÁSZF 4. Törzsvásárlói jogai és kötelezettségei című fejezetben foglalt bármely szerződéses kötelezettségét olyan okból, amelyért felelős megszegi, úgy a Törzsvásárló a jelen pontban meghatározott mértékű kötbért köteles megfizetni az Inlernet javára. Az Inlernet kötbér igényét attól függetlenül érvényesíti, hogy a Törzsvásárló szerződésszegéséből kára származott-e.

Az Inlernet-Rendszerben 1. karrier pozíciót elfoglaló Törzsvásárló 1.200.000,- Ft összegű kötbért köteles megfizetni.

Az Inlernet-Rendszerben 2. karrier pozíciót elfoglaló Törzsvásárló 3.600.000,- Ft összegű kötbért köteles megfizetni.

Az Inlernet-Rendszerben 3. karrier pozíciót elfoglaló Törzsvásárló 12.000.000,- Ft összegű kötbért köteles megfizetni.

Az Inlernet-Rendszerben 4. karrier pozíciót elfoglaló Törzsvásárló 36.000.000,- Ft összegű kötbért köteles megfizetni.

Az Inlernet-Rendszerben 5., 6. és 7. karrier pozíciót elfoglaló Törzsvásárló 120.000.000,- Ft összegű kötbért köteles megfizetni.

A Törzsvásárló a kötbért az Inlernet első írásbeli felszólítására, a felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles megfizetni. Az esedékessé vált kötbér után a Törzsvásárló késedelmi kamatot köteles fizetni. A kötbér összegével szemben beszámításnak nincs helye.

A Törzsvásárló kötelezettséget vállal arra, hogy az Inlernet által elszenvedett – a kötbér összegét bizonyíthatóan meghaladó – teljes kárt is megtéríti az Inlernet részére. Az Inlernet a Törzsvásárló szerződésszegésével okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha a kötbér igényét nem érvényesítette. Az Inlernet a kötbérigény mellett érvényesítheti a jelen ÁSZF alapján őt megillető további jogosultságokat is, ha annak feltételei a jelen ÁSZF szerint fennállnak (pl. Inlernetet megillető azonnali hatályú felmondási jog).

Törzsvásárló minden szerződésszegése esetén köteles az Inlernet kárát, valamint az elmaradt, illetve kiesett jutalékát, hasznát megtéríteni, az így szerzett nyereségét az Inlernet részére kiadni, és mindezekkel elszámolni. Szerződésszegés esetén Törzsvásárló automatikusan elveszíti a még fel nem vett, valamint fel nem használt jutalékára vonatkozó jogosultságát. Az átcsábítási- és versenytilalmi rendelkezések Törzsvásárló részéről történő megszegése a törvényben rögzített versenytilalom megszegését jelenti.

4.26. Amennyiben Törzsvásárló papír alapú, más személy által aláírt szerződés online rögzítését végzi (erre kizárólag regisztrált Törzsvásárló jogosult) az érintett személy meghatalmazása alapján, ez esetben az adatokat rögzítő Törzsvásárló személy a papír alapú szerződést köteles megőrizni.

4.27. Az Inlernet Panaszkezelési Szabályzata szabályozza a Törzsvásárlók észrevételeivel és bejelentéseivel (továbbiakban: panasz) kapcsolatos eljárást a Törzsvásárlóktól, vagy harmadik személyek részéről származó panasz hatékony, átlátható és gyors kezelése, illetve a Törzsvásárlók és az Inlernet közötti együttműködésből származó veszteségek és diszfunkciók elkerülése, minimalizálása érdekében. A Panaszkezelési Szabályzat az Inlernet-Weboldalon (www.inlernet.com), illetve az Inlernet ügyfélszolgálati irodájában tekinthető meg. Panasznak minősül az Inlernet tevékenységével, szolgáltatásával szemben felmerülő minden olyan egyedi kérelem vagy reklamáció, amelyben a panaszos az Inlernet eljárását kifogásolja és azzal kapcsolatban konkrét, egyértelmű igényét megfogalmazza.
Az Inlernet a panaszokat írásban (lásd: 9.4. pont) fogadja.
A panasz benyújtásához az Inlernet külön formanyomtatványt rendszeresít, amely az Inlernet-Weboldalon megtalálható.

4.28. Törzsvásárló jogosult az 5. számú mellékletben foglalt feltételek szerint is Online-Utalványt rendelni.

5. Az Inlernet-Rendszer működése

5.1. Az Inlernet a Termékpartnerrel külön szerződéses jogviszonyt létesít - mely nem része a Törzsvásárlói szerződésnek. Termékpartner a jelen ÁSZF rendelkezéseit köteles megismerni, azokat kötelezőnek ismeri el magára nézve, ami lehetővé teszi Törzsvásárló számára, hogy a szerződéses Termékpartnereknél árut vásároljon és szolgáltatásokat vegyen igénybe. Jelen ÁSZF alapján kizárólag a szerződéses Termékpartnerekkel jöhet létre Inlernet-Rendszer szerinti megállapodás, külső gazdasági társaságokra jelen ÁSZF nem vonatkozik. Az aktuális Termékpartnerek névsora az Inlernet-Weboldalon (www.inlernet.com) megtekinthető.

5.2. A Termékpartnertől beszerzendő áru és szolgáltatás ellenértékének Törzsvásárló általi kiegyenlítése az Inlernet-Rendszerben automatikusan érvényesíthető módon, utalvány felhasznáslásával kizárólag úgy lehetséges, ha a fizetés Inlernet Online-utalványokkal, vagy az Inlernet által közvetített Termékpartneri-utalványokkal (továbbiakban: Inlernet-Utalvány) történik. Törzsvásárló tudomásul veszi, hogy a tárgybeli utalvány harmadik személyre át nem ruházható, illetve készpénzre, más pénzhelyettesítő eszközre be nem váltható.

5.3. Az 5.2. pontban rögzítettektől eltérő készpénzes, átutalásos és bankkártya felhasználásával történő vásárlások csak akkor érvényesíthetőek az Inlernet-Rendszerben, ha Törzsvásárló a vásárlás tényét igazoló dokumentum (pl.: számla, nyugta, blokk) átvétele után, Termékpartnerrel közli az Inlernet-Rendszerben lévő törzsvásárlói azonosítóját. Ezt követően 30 naptári napon belül Termékpartner a Termékpartneri szerződés értelmében, a termékpartneri Webirodájában rögzíti a vásárlási adatokat.

Az olyan utalványok, amelyeket Törzsvásárló nem az Inlernettől vagy az Inlernet-Cégcsoporthoz tartozó valamely társaságtól illetve az Inlernet közvetítésével kapott (különösen a Termékpartner által közvetlenül kiadott utalványok), vagy az utalványt nem az Inlernet állította ki valamely utalvány kiállító Rendszerén keresztül, nem jogosítanak fel az Inlernet-Rendszeren belül automatikusan érvényesíthető módon áru és szolgáltatások beszerzésére. Fenti utalványok esetén a jelen megállapodásban meghatározott kedvezményeket Törzsvásárló automatikusan nem veheti igénybe, illetve azok az Inlernetet semmilyen tekintetben nem kötelezik semmilyen szolgáltatás, jutalék vagy kedvezmény automatikus nyújtására, mindaddig, amíg az Inlernet-Rendszerben a Termékpartner által rögzítésre nem kerülnek ezek a vásárlási adatok (ugyanúgy, mint a nem utalványos fizetési módok esetén) és a Termékpartner a részére megküldött jutalékszámlát ki nem egyenlítette.

5.4. Az Inlernet az áruk és szolgáltatások beszerzéséhez, úgynevezett „online” (tehát kizárólag az interneten keresztül hozzáférhető) utalványt állít ki, vagy ezek másodpéldányának papírra történő kinyomtatását teszi lehetővé. A fenti utalványok mindig a Termékpartner üzlete szerinti ország pénznemére szólnak.

5.5. Az Inlernet által kibocsátott bármely típusú utalvány nem minősül szolgáltatásnyújtásnak. Az utalvány papíralapú másolata kizárólag annak igazolására szolgál, hogy a Törzsvásárló utalványrendelése folytán az Inlernet a Termékpartner felé az utalványon szereplő összeg - lecsökkentve az Inlernet jutalékával - átutalására kötelezettséget vállalt.

5.6. Az Inlernet az utalványokat az Inlernet-Rendszerben online rögzíti és elektronikusan archiválja. Törzsvásárlónak az Inlernet-Utalványok megrendelésénél - bármely utalványfajta esetében - meg kell adnia annak a Termékpartnernek az adatait (pontos üzletnév, termékpartneri azonosító), amelynél árut kíván vásárolni és/vagy szolgáltatást igénybe venni, így az utalványt be szeretné váltani.

5.7. Törzsvásárló jogosult az Inlernettől a fentiek szerinti Inlernet Online-utalványt és/vagy Termékpartneri-utalványt megrendelni. Törzsvásárló jogosult a személyes törzsvásárlói azonosítójának, és jelszavának a felhasználásával az Inlernet-Weboldalon, a személyes Webirodájában (Online-utalványok esetén) az utalvány kiállítását igényelni. Törzsvásárló tudomásul veszi, hogy az általa igényelt utalvány legkisebb kiállítási összege 5.000 Ft azaz Ötezer Forint lehet. Az Inlernet kizárólag az alábbi feltételek együttes fennállása esetén vállalja az Inlernet Online-utalvány kiállítását, illetve a Termékpartneri-utalvány átadását:

- Törzsvásárlótól online, a Törzsvásárló személyes Webirodáján keresztül átvette a szabályosan és teljes körűen kitöltött utalvány megrendelést, így az utalványhoz szükséges adatokat Törzsvásárlótól megkapta és azt megfelelően visszaigazolta,
- az igényelt utalványhoz szükséges összeg az Inlernet bankszámlájára befizetésre került, ott azt jóváírták, melyből Törzsvásárló kifizette az utalvány rendelése során az utalvány teljes értékét, így az az Inlernet javára az Inlernet-Rendszeren belül jóváírásra került,
- Termékpartneri-utalvány rendelés esetén, a Termékpartner a megrendelést követően az utalványt az Inlernetnek megküldte.

Az Inlernet az adott Online-utalványnak Törzsvásárló részére való kiállítása után, haladéktalanul egy másolatot küld a Termékpartnernek.

5.8. Az Inlernet kötelezi magát, hogy az Online-utalvány kiállítása, vagy a Termékpartneri-utalvány átvétele után, az utalvány ellenértékét - csökkentve az Inlernet jutalékával - a Termékpartneri szerződésben foglalt időtartamon belül átutalja az adott Termékpartner részére.

5.9. Az Inlernet-Utalványt harmadik személy részére, vagy javára nem lehet átruházni. Az Inlernet-Utalványt Törzsvásárló kizárólag csak a szerződéses - kiállítás alapjául szolgáló, előzetesen általa megjelölt - Termékpartnernél használhatja fel, válthatja be. A Termékpartner az Inlernet Online-utalvány másodpéldányának, valamint a maga által kiállított Termékpartneri-utalványnak Törzsvásárló általi bemutatása esetén köteles az Inlernet-Rendszer keretében árut értékesíteni, vagy szolgáltatást nyújtani, melynek részletes szabályait az Inlernet és a Termékpartner közötti megállapodás tartalmazza.

5.10. Az Inlernet-Utalványok kizárólagosan csak áruk beszerzésére és szolgáltatások igénybevételére, illetve az áruk, szolgáltatások értékéből Törzsvásárló részére árengedményre jogosítanak fel, kizárólagosan csak az utalványon megnevezett Termékpartnernél és az utalványon szereplő értékben. Az Inlernet-Utalványt nem lehet beváltani készpénzre, bármely más pénzhelyettesítő eszközre, azt nem lehet felhasználni más - nem szerződéses kereskedőnél, az Inlernetnél, vagy az Inlernet- Cégcsoporthoz tartozó valamelyik társaságnál.

5.11. Törzsvásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy miután az Inlernet részére az utalvány megrendelést megküldte és/vagy az utalvány összegét kifizette, az utalvány megrendelést, így az utalványt sem lehet már sztornírozni, érvényteleníteni, az utalvány ellenértékét visszakövetelni, vagy más Termékpartner nevére átíratni, így kicserélni egy másik utalványra sem lehetséges. Törzsvásárló az Inlernet-Utalványt kiállítása után kizárólag csak a szerződéses Termékpartnernél használhatja fel az igényelt termék vásárlására és/vagy szolgáltatás igénybevételére.

5.12. Törzsvásárlónak lehetősége nyílik az utalvány lefoglalózására, oly módon, hogy az utalvány összegéből a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében meghatározott foglaló összegét fizeti ki az Inlernet részére. Törzsvásárló tudomásul veszi, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Inlernet az általa befizetett foglaló összegéből részére, valamint más, a Rendszerben regisztrált Törzsvásárlók részére jutalékot fizessen ki, tekintettel arra, hogy a foglaló az Inlernet által kibocsátásra kerülő vásárlási utalvány ellenértékének részét képezi, tehát annak megfizetését követően, azzal az Inlernet jogosult sajátjaként rendelkezni. A foglaló összegét - többek között a jutalékok kifizetésének garanciájaként - az Inlernet a továbbiakban letéti számlán kezeli.

Törzsvásárló nyilatkozik arról, hogy a foglaló a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény 6:185. §-ban foglalt szabályait ismeri, erre tekintettel tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben egy Inlernet-Utalványért csak foglalót fizetett, a foglaló összegét már nem igényelheti vissza. Törzsvásárlónak azonban bármikor lehetősége nyílik arra, hogy az általa megrendelt utalvány foglalóját kiegészítse a teljes utalványösszegre, így a hiányzó összeget megfizesse az Inlernet részére, hogy ily módon tudjon az adott Termékpartnerhez Inlernet-Utalványt igényelni és azt a Termékpartnernél beváltani. Ennek értelmében egy befizetett utalvány foglaló összegéhez minden esetben tartozik egy - termékpartneri árengedménytől függően változó - teljes utalvány érték, amely összeget a jelen ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő Utalvány Értéktáblázat tartalmaz, amely jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi.

Az utalvány foglalózás során kiválasztott Termékpartner által nyújtott árengedmény és a foglaló összege határozza meg a fent nevezett táblázatban az utalvány teljes értékét. Ha Törzsvásárló a lefoglalózott utalvány teljes értékének csak egy részét igényli, akkor ahogy a rész-utalvány értéke aránylik - az Utalvány Értéktáblázatban szereplő - teljes utalványértékhez, úgy aránylik az adott rész-utalványhoz felhasználható foglaló értéke a teljes foglaló értékéhez. Ennek értelmében ahány százalékkal kevesebb a megrendelt rész-utalvány értéke, mint az Utalvány Értéktáblázatban szereplő teljes utalvány értéke, annyi százalékkal kevesebbet használhat fel a teljes foglaló értékéből. A fennmaradó foglaló érték egy, vagy több jövőbeni rész-utalvány rendelés során felhasználható a fentiek szerint.

A foglaló megfizetését követően módosítható a Termékpartner személye az utalvány teljes-, vagy részértékének megfizetése során. Ebben az esetben a fentieknek megfelelően módosulhat az adott rész-utalványhoz felhasználható foglaló értéke, mivel módosulhat a Termékpartner által nyújtott árengedmény, amely pedig meghatározza a teljes utalványértéket.

Az egyes utalvány értékek összevonhatóak, illetve kiegészíthetőek részutalványokkal az utalvány értékének megfizetése során. Ebben az esetben több vásárlási utalvány foglaló is összevonható, de kizárólag az ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő, a Termékpartner árengedménye által meghatározott teljes utalványérték és a ténylegesen megrendelt és megfizetett utalványérték arányában, illetve szerint.

Az ÁSZF 2. számú mellékletében nem szereplő árengedményekhez tartozó teljes utalványértékek a táblázat alapján, arányosítási módszerrel kerülnek meghatározásra.

5.13. Az Inlernet Online-utalvány a kiállításától számított három évig érvényes. Az utalvány az érvényességi idő lejárta után automatikusan, minden külön jogcselekmény nélkül érvényét veszti. Amennyiben az érvényeségi idő lejárt és az utalványt Törzsvásárló nem használta fel, úgy tudomásul veszi, hogy az Inlernettel, vagy az Inlernet-Cégcsoport bármelyik társaságával szemben semminemű igénnyel nem léphet fel. Ezen igényérvényesítés elvesztése nem érinti azt, hogy a Termékpartnertől az elévülési időn belül az adott termék átadását, vagy szolgáltatás nyújtását ne igényelhetné Törzsvásárló, kivéve amennyiben az adott termékértékesítés, vagy szolgáltatásnyújtás olyan jellegű, hogy a teljesítést már nem lehet követelni a Termékpartnertől. Az Inlernettel, vagy az Inlernet-Cégcsoport bármelyik társaságával szemben abban az esetben sem jogosult fellépni Törzsvásárló, amennyiben a Termékpartner szolgáltatása, teljesítése nem szerződésszerű, vagy az lehetetlenül. Törzsvásárló tudomásul veszi, hogy az adott termékértékesítés és/vagy szolgáltatásnyújtás tekintetében jogviszony kizárólag közte és a Termékpartner között jön létre. Ezen okra is tekintettel, amennyiben a Termékpartner hibásan teljesít, nem teljesít, egyéb szerződésszegést követ el, úgy ezen okok miatt a fenti érvényességi időtartamon belül sem jogosult Törzsvásárló az utalvány összegét visszakövetelni, vagy az utalvány kicserélését, más Termékpartnerre történő kiállítását igényelni, vagy bármely egyéb igénnyel fellépni az Inlernettel, vagy az Inlernet-Cégcsoport bármelyik társaságával szemben.

5.14. Törzsvásárló az Inlernet-Rendszerbe történő regisztrálásakor, az általa megadott e-mail címre megküldött elektronikus levélben értesül a törzsvásárlói azonosítójáról és a Webiroda jelszaváról. Törzsvásárlónak a személyes Webirodájába való bejelentkezéshez, a későbbi jelszó változtatásához, illetve a Webirodájában bármilyen internetes művelethez, jogcselekményhez a továbbiakban be kell tartania az Inlernet-Weboldalon lévő szabályokat, útmutatásokat és utasításokat.

A jelszó biztonsági okok miatt szükséges, hogy ennek segítségével kizárólag a jogosult Törzsvásárló tudjon belépni a személyes Webirodájába. Törzsvásárló köteles a Webirodája jelszavát biztonságos helyen tárolni. Törzsvásárló az Inlernettől kapott jelszót köteles módosítani, oly módon, hogy az legalább 8 karakter hosszúságú legyen, kis- és nagybetűt, valamint számot is tartalmazzon, de nem egyezhet meg a személyi azonosító számával, a személyi igazolvány számával, a születési dátumával, a mobiltelefon számával, illetve nem lehet összetéveszthetőségig azonos ezen számokkal, vagy nem tartalmazhatja ezeket. A jelszó és a személyes beállítások bármikor megváltoztathatók a személyes Webirodán keresztül.

5.15. Az Inlernet által megadott, majd módosított jelszó szigorúan bizalmas. Az Inlernetet semminemű felelősség nem terhelheti, ha Törzsvásárló nem tartotta be a bizalmas adatkezelés szabályait és emiatt harmadik személy a fenti adatokkal visszaélt Törzsvásárló hátrányára. Amennyiben Törzsvásárló saját hozzáférésével kapcsolatban, vagy a személyes Webirodájába való belépését követően bármilyen visszaélést fedez fel, úgy köteles azt az észleléstől számított 1 napon belül az Inlernet hivatalos e-mail címén jelezni. Amennyiben a jelzés eredményeként Törzsvásárló adatainak megváltoztatása szükséges, ezen új hozzáférési adatokról ismételten e-mail útján értesül.

5.16. Az Inlernet-Rendszer a jelen szerződés tartalma szerint kizárólag a Törzsvásárló, illetve a Termékpartnerek közötti kapcsolat létrehozására, és ezen kapcsolat során létrejövő árú valamint szolgáltatás áramlás elősegítésére, valamint az áruk és szolgáltatások beszerzését lehetővé tevő Inlernet Online-utalványok és Termékpartneri-utalványok rendelkezésre bocsátására irányul és korlátozódik.

Törzsvásárló tudomásul veszi, hogy a szerződéses Termékpartnernél beszerzett áruk és szolgáltatások kizárólagosan a mindenkori Termékpartnertől erednek, erre tekintettel a Termékpartner teljesítéséért, magatartásáért az Inlernet nem vállal semminemű kötelezettséget, vagy felelősséget. A Termékpartner teljesítéséért a Termékpartner a Törzsvásárlóval szemben a magyar polgári és kereskedelmi jog felelősségi szabályai szerint felel.

5.17. Az Inlernet nem vállal jog- és kellékszavatosságot azokért a termékekért és szolgáltatásokért, amelyeket Törzsvásárlók a Termékpartnerektől vesznek igénybe az Inlernet-Rendszeren keresztül. E termékekért és szolgáltatásokért a Termékpartnerek vállalnak szavatosságot az általános szabályok szerint. Törzsvásárló tudomásul veszi, hogy Termékpartner áruértékesítése, vagy szolgáltatásnyújtása vonatkozásában kizárólag a Termékpartner és Törzsvásárló között jön létre szerződéses jogviszony, ezen kétoldalú jogviszonynak az Inlernet nem válik alanyává, vagy résztvevőjévé semmilyen jogalap, vagy jogcím szerint.

Törzsvásárló elfogadja, hogy Termékpartner szerződéses kötelezettsége megszegése esetén Törzsvásárló bármiféle igényt kizárólag Termékpartnerrel szemben támaszthat. Törzsvásárló a hibás teljesítésből eredő igénye vonatkozásában elsősorban a Termékpartnerrel, ha ez nem járna sikerrel, akkor a Termékpartner termékpartneri Referensével köteles egyeztetni. Törzsvásárló áruértékesítésből, vagy szolgáltatásnyújtásból eredő, Termékpartnerrel szemben támasztott igényét semmilyen jogcímen nem jogosult az Inlernet felé továbbhárítani, vagy közvetlenül az Inlernettel szemben ezen igény érvényesítése érdekében bármely módon fellépni. Törzsvásárló tudomásul veszi, miszerint az Inlernet nem jogosult eljárni a Törzsvásárló és a Termékpartner között létrejött áruértékesítési, vagy szolgáltatás igénybevételére irányuló megállapodás vonatkozásában érvényesítendő kellék-, vagy jogszavatossági ügyekben. Törzsvásárló nem követelheti az Inlernettől a hibás teljesítésből eredő, Termékpartnerrel szembeni igényekben való közvetítési, illetve mediációs eljárásokban való részvételt, tanúskodást, egyéb irányú nyilatkozattételt.

6. Az Inlernet-Rendszer használatából eredő előnyök

6.1. Az Inlernet-Rendszerben való részvétel által Törzsvásárlónak lehetősége nyílik arra, hogy a Termékpartner által az Inlernetnek, illetve a hozzá csatlakozó Törzsvásárlóknak biztosított kedvezményes vásárlási feltételekben részt vehessen, abban osztozzon az Inlernettel jutalékok, árengedmények és egyéb kedvezmények formájában.

Az Inlernet nem tartozik helytállni azon kedvezményösszegek, jutalékok, árengedmények elszámolásával, amelyet Termékpartner - súlyos szerződésszegésnek számító módon - nem fizetett meg határidőre az Inlernetnek.

Amennyiben a teljesítés késedelmesen, vagy jogi úton, behajtással megfizetésre kerül, úgy az Inlernet azt utólag teljesíti a jogosultak felé. Termékpartner szerződésszegéséből fakadó okból bekövetkezett késedelem esetére az Inlernetnek késedelmi kamat fizetési kötelezettsége nem áll fenn Törzsvásárló irányába, ezt a felek kifejezetten kizárják.

Tekintettel arra, hogy az Inlernet és a Termékpartner közötti szerződés feltételei idővel változhatnak, a felek kifejezetten tudomásul veszik, hogy a kedvezmények, jutalékok, árengedmények elszámolása az adott Termékpartnerrel megkötött szerződésnek a Termékpartner felé történő számlázáskor hatályos feltételei alapján történik. Az esetleges és a Törzsvásárlót érintő változásokat az Inlernet a Termékpartneri szerződés módosítását követő 15 napon belül vállalja közzétenni Weboldalán. Ezen okra tekintettel Törzsvásárló tudomásul veszi, hogy a fenti 15 napos határidőn belül esetlegesen már nem hatályos termékpartneri kondíciók, feltételek lehetnek közzétéve az Inlernet-Weboldalon, amely ok miatt az Inlernettel szemben semminemű igénnyel nem jogosult fellépni.

6.2. Azon kedvezmények részletezését, amelyek Törzsvásárlót a jelen megállapodás alapján megilletik, az Inlernet-Weboldalon megtekinthető jelen ÁSZF sorszámozott mellékletei tartalmazzák. Ezen mellékletek a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik.

6.3. Jelen ÁSZF 1. számú mellékletében meghatározott 6. pozíciót, azaz a Division Director-i pozíciót elérő Törzsvásárló jogosulttá válik Gépjármű-finanszírozási szerződés megkötésére az Inlernettel. Törzsvásárló a forgalmi rendszám hatósági kérelmezését megelőzően köteles az Inlernettel engedélyeztetni a forgalmi rendszámot és annak használatát, ezt követően igényelheti az „INET”, kezdetű forgalmi rendszám használatát az illetékes hatóságoktól, az engedély megadását azonban az Inlernet nem tudja garantálni. Az INET-01 rendszámtól az INET-06 rendszámig bezárólag az Inlernet nem engedélyezi az egyedi rendszám megrendelését és kiváltását Törzsvásárló számára. Ezek a rendszámok az Inlernet cégvezetése számára vannak fenntartva. Az „INET” kezdetű forgalmi rendszám kiváltásának díját az Inlernet nem vállalja át Törzsvásárlótól. Az „INET”, kezdetű forgalmi rendszám engedély nélküli, a Division Director-i pozíciót megelőző kiváltása a Törzsvásárlói szerződés azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után.

7. Az Inlernet-Rendszer használatához kapcsolódó díjak

7.1. Törzsvásárló részvétele az Inlernet-Rendszerben díjtalan. Tranzakciós és egyéb költségek - a 7.3. pontban, valamint a külön Költség díjtáblázatban, illetve Hirdetményben foglaltak kivételével - a megvalósított vásárlásokért Törzsvásárlónak nem kerülnek felszámításra.

7.2. Törzsvásárló az Inlernet szolgáltatásait az Inlernet-Weboldalon keresztül veheti igénybe, ezen szolgáltatásért Törzsvásárlónak nem kell díjat fizetnie az Inlernet számára.

7.3. Törzsvásárló tudomásul veszi, hogy külföldi illetőségű Termékpartnerhez kizárólag Online-utalványt rendelhet (amennyiben azt a Termékpartner elfogadja). Ha külföldi illetőségű Termékpartnerhez kéri az Inlernet Online-utalványt kiállítani, akkor a megrendeléskor Törzsvásárlónak az utalványösszeg 1%-ának megfelelő összegű kezelési költség kerül felszámolásra, függetlenül attól, hogy a Termékpartner államában milyen fizetési eszköz az érvényes. A devizaösszegek a tranzakció lekönyvelésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank (MNB) középárfolyamon kerülnek átszámításra.

8. A Törzsvásárlói szerződés módosítása

8.1. Törzsvásárló tudomásul veszi, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek a Polgári Törvénykönyv 6:77.§ szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek, amelyeket az Inlernet több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, előre, a másik fél közreműködése nélkül határozott meg.

A Törzsvásárlói szerződés aláírásával Törzsvásárló egyúttal nyilatkozik arról, és nyugtázza, hogy jelen ÁSZF-et teljeskörűen megismerte és tudomással bír arról, hogy az ÁSZF rendelkezései a Törzsvásárlói szerződés részét képezik. Törzsvásárló tudomásul veszi továbbá, hogy a jelen ÁSZF rendelkezései - tekintettel a jogviszony rendhagyó jellegére is - egyes esetekben eltérhetnek a szokásos szerződési gyakorlattól.

8.2. A Törzsvásárló tudomásul veszi, hogy az Inlernet egyoldalúan jogosult módosítani az ÁSZF-et és annak bármely mellékletét. Az Inlernet az ÁSZF, illetve mellékletének módosítását a jelen ÁSZF 8.3. pontja szerint közli a Törzsvásárlóval. Az ÁSZF, illetve annak bármely mellékletének módosítása az Inlernet-Weboldalon (www.inlernet.com) történő közzététel napján lép hatályba.

A módosított ÁSZF, illetve melléklete minden esetben érvényesnek, hatályosnak és Törzsvásárló által jóváhagyottnak minősül, ha Törzsvásárló nem gyakorolja a jelen pont szerinti speciális felmondási jogát.

Amennyiben az ÁSZF, illetve mellékletének módosítása a hatályban lépésének napját megelőzően létrejött szerződéses jogviszonyban álló Törzsvásárló jogosultságait és kötelezettségeit a Törzsvásárlóra nézve hátrányos módon változtatja meg, úgy a Törzsvásárló jogosult az ÁSZF módosítás hatályba lépésének napjától számított tizenöt napos felmondási idővel az Inlernet részére megküldött írásbeli nyilatkozattal felmondani a törzsvásárlói megállapodást (a Törzsvásárlót megillető speciális felmondási jog). A Törzsvásárlót megillető speciális felmondási jogra egyebekben a jelen ÁSZF szerinti, a szerződő felet megillető rendes felmondási jog szabályai az irányadók.

Az ÁSZF és mellékletei hatályos szövegének mindenkor az Inlernet-Weboldalon megtalálható szöveget kell tekinteni.
Az ÁSZF és mellékletei megtekinthetők az Inlernet Hungary Partners Zrt. Ügyfélszolgálati irodájában is.

8.3. Törzsvásárló tudomásul veszi, hogy az Inlernet minden változást, módosító javaslatot, szabályzatot, üzleti irányelveket, értesítést és hírlevelet Törzsvásárló által az Inlernet rendelkezésére bocsátott e-mail címére, telefonszámára (amennyiben rendelkezik telefonszámmal, akkor SMS-ben), Webirodájába és lakcímére is jogosult megküldeni.

9. A Törzsvásárlói szerződés megszűnésének esetei

9.1. Amennyiben Törzsvásárló utalványt rendelt egy Termékpartnerhez, az utalvány kiállítását követően Törzsvásárló nem jogosult a jelen szerződéstől, vagy utalvány rendeléstől elállni, tekintettel arra, hogy az utalvány kiállításával az Inlernet - jelen ÁSZF 5.11. pontjára való tekintettel - a jelen szerződésben foglalt, az adott jogügyletre vonatkozó valamennyi kötelezettségét teljesítette, ezt követően a jogviszony kizárólag a Termékpartner és a Törzsvásárló között áll fenn, tehát Törzsvásárló az elállási jogát kizárólag a Termékpartnerrel szemben jogosult gyakorolni.

Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés vonatkozásában, - így az utalvány rendelés, vagy utalvány foglalózás vonatkozásában - egyik fél sem jogosult elállási jogot gyakorolni.

Amennyiben a fenti rendelkezés ellenére az eljáró bíróság megállapítaná, hogy Törzsvásárló a jelen szerződéssel kapcsolatban jogszerűen gyakorolta az elállási jogot - a vásárlási utalvány foglaló, vagy a vásárlási utalvány teljes értékének befizetését követően, - ez esetben Törzsvásárló által az Inlernet részére megfizetett utalvány foglaló összegéből még fel nem használt összeget, illetve a teljes utalványérték megfizetése esetén, ha az utalvány nem került felhasználásra, akkor az utalványra megfizetett összeget bánatpénznek tekintik a felek, így ezen összegek elállás esetén a Törzsvásárló részére nem járnak vissza. Törzsvásárló kifejezetten nyilatkozik arról, hogy a bánatpénz fogalmát ismeri, annak mértékét a fentiek szerint kifejezetten elfogadja, valamint kijelenti, hogy azzal kapcsolatosan nem fog az Inlernettel szemben jogvitát kezdeményezni. Bánatpénz kikötését kifejezetten indokolja, hogy az utalvány foglaló felhasználása esetén az Inlernet gazdasági előnyökhöz jutna a Termékpartnernél történő Törzsvásárlói fogyasztás után, amelytől az elállás kapcsán elesne, valamint az Inlernet olyan szolgáltatásokat nyújt Törzsvásárló felé, továbbá egyéb Törzsvásárlók felé (jutalékok fizetése, egyéb előnyök nyújtása a jelen ÁSZF mellékletei szerint), amelynek visszatérítése az elállás esetén kizárólag a bánatpénz alkalmazásával biztosítható.

9.2. Jelen ÁSZF és mellékletei, valamint a Törzsvásárlói szerződés blankettája megegyezik a szerződéses ajánlattal. Így az Inlernet 8 naptári napon belül értesítést küld Törzsvásárló részére a kitöltött ajánlat elfogadásáról, illetve jogosult azt indokolás nélkül visszautasítani. Törzsvásárló által aláírt blanketta 8 naptári nap elteltével az Inlernet által elfogadottnak (megállapodásnak) minősül, és a Törzsvásárlói szerződés érvényesen létrejön, amennyiben az Inlernet annak visszautasításáról nem tájékoztatja a Törzsvásárlót. Törzsvásárló kizárólag személyesen jogosult a jelen ÁSZF-hez kapcsolódó szerződés-blanketták aláírására (így az interneten közzétett szerződési feltételek elfogadására is). Törzsvásárló nem jogosult meghatalmazni más természetes vagy jogi személy képviselőjét a szerződés-blanketták aláírására. A szerződés-blanketták aláírása körében a jóhiszemű álképviselet kizárt, így a más által Törzsvásárló nevében aláírt blanketta semmis, az határidő nélkül megtámadható. Aki más nevében, rosszhiszeműen, annak aláírása meghamisításával köt Törzsvásárlói megállapodást, az a Büntető Törvénykönyv 345. §-a szerinti hamis magánokirat felhasználása vétséget követ el. A vétség alapos gyanúja esetén az Inlernet büntető eljárást indít ismeretlen tettes ellen az illetékes nyomozó hatóság előtt.

9.3. Jelen ÁSZF alapján a Törzsvásárlói megállapodás határozatlan időre jön létre. A Törzsvásárlói szerződést a Szerződő felek bármelyike 30 napos felmondási idővel, naptári hónap végére, a másik fél részére megküldött írásbeli nyilatkozattal jogosult felmondani (a szerződő felet megillető rendes felmondási jog).

9.4. A rendes felmondás esetén a felmondási idő alatt mindkét fél köteles teljesíteni a jelen szerződésben foglaltakat. A felmondási idő végén az Inlernet és Törzsvásárló elszámolnak a már teljesített továbbhirdetések és vásárlások kapcsán keletkezett jutalékokkal. Ezt követően a volt Törzsvásárló semminemű jutalékra és egyéb kedvezményre nem tarthat igényt, az Inlernet elszámolási kötelezettsége is megszűnik. Törzsvásárló köteles a szerződés megszűnését követő 15 napon belül valamennyi dokumentációt és Inlernet specifikus iratanyagot visszajuttatni az Inlernet magyarországi leányvállalata által üzemeltetett Ügyfélszolgálati irodába (1024 Budapest, Zivatar u. 14.). Az Inlernet jogosult a fent vázolt kötelezettség elmaradásából eredő kárát érvényesíteni Törzsvásárlóval szemben. Amennyiben Törzsvásárló rendes felmondással szünteti meg jelen szerződést, akkor a felmondási időtartam leteltét követően, az Inlernet jóváhagyása után, ismételten regisztrálhat az Inlernet-Rendszerbe, így új szerződést köthet az Inlernet Worldwide AG.-val. Ebben az esetben Ajánlója kizárólag az eredeti, a felmondást megelőző Ajánló lehet, valamint az esetlegesen előzőleg felépített törzsvásárlói csoportját nem kaphatja vissza, az közvetlenül Ajánlójához kapcsolódik. Az Inlernet az ismételt szerződéskötési igényt indokolás nélkül megtagadhatja.

9.5. Felek jelen megállapodást azonnali hatállyal is felmondhatják, amennyiben a másik fél a jelen ÁSZF-ből eredő valamely kötelezettségét súlyosan megszegi és a másik fél írásbeli felhívására a szerződésszegést nem orvosolja, kivéve amennyiben a szerződésszegés olyan súlyos, hogy a másik féltől a szerződés fenntartása már nem várható el (a szerződő felet megillető azonnali hatályú felmondási jog).

Az Inlernet a fentieken túlmenően bármikor azonnali hatállyal jogosult felmondani a jelen szerződést az alábbi esetekben:

- Törzsvásárló adatszolgáltatási, vagy változásbejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy valótlan adatokat közöl,
- Törzsvásárló az Inlernet jó hírnevét, üzleti hírnevét sértő, vagy veszélyeztető kijelentéseket tesz, vagy egyébként ilyen magatartást folytat,
- Törzsvásárló az Inlernet-Rendszert az Inlernet által nem engedélyezett formában reklámozza, vagy hirdeti, illetve az Inlernet védjegyeit engedély nélkül saját anyagain felhasználja, továbbá az Inlernet nevében, képviseletében jogosulatlanul (külön írásbeli felhatalmazás nélkül) nyilatkozatot tesz, illetve bármely kötelezettséget vállal,
- Törzsvásárló az Inlernet által kiadott tájékoztató anyagokat, tananyagokat, prezentációkat engedély nélkül módosítja, hamisítja,
- Törzsvásárló a Termékpartnertől és vele együttműködve, az Inlernet-Rendszert megkerülve, a www.inlernet.com Weboldalon és társfelületein meghirdetett árengedménytől eltérő kedvezményt fogad el,
- Törzsvásárló a Termékpartner által meghirdetett, a www.inlernet.com honlapon és társfelületein közzétett kedvezmény összegét készpénzben vagy egyéb közvetlen módon kapja meg, veszi át Termékpartnertől, megkerülve ezzel az Inlernetet,
- Törzsvásárló a Termékpartnerrel együttműködve, az Inlernet-Rendszert megkerülve, a Termékpartnernél felhasználható Online-utalvány összegét teljes egészében, vagy részben készpénzben, átutalással, vagy egyéb módon átveszi Termékpartnertől,
- Törzsvásárló a jogalap nélkül részére kifizetett jutalékot az Inlernet felszólítása ellenére nem fizeti vissza,
- Törzsvásárló bizonyíthatóan téves, információkkal, vagy megtévesztő módon kíván az Inlernet-Rendszerbe beléptetni más Törzsvásárlókat, Termékpartnereket, vagy azokat félretájékoztatja a Rendszer használata és a Rendszerrel elérhető előnyök tekintetében,
- Törzsvásárló megtévesztéssel vagy tévedésbe ejtéssel tőkebefektetésnek, vagy egyéb engedélyköteles pénzügyi tevékenységnek, vagy téves tájékoztatás által egyéb, engedély köteles, vagy a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel össze nem férő, vagy kifejezetten azokba ütköző tevékenységet végző Rendszerként tünteti fel az Inlernet-Rendszert mások körében, vagy az ajánlói tevékenysége során,
- Törzsvásárló ajánlóként, más személyt új Törzsvásárlóként regisztrál az Inlernet-Rendszerbe, az érintett személy tudta, illetve hozzájárulása nélkül,
- Bármely az Inlernet-Rendszerrel konkurens tevékenységet végez, amellyel az Inlernetnek anyagi, illetve erkölcsi kárt okoz, vagy rontja a piaci pozícióját, így különösen ha a 4.21. pont szerinti kereskedelmi rendszert hoz létre, vagy üzemeltet,
- Törzsvásárló bármely jogi eljárást (peres, illetve nem peres) kezdeményez az Inlernettel szemben,
- Az Inlernetnek, vagy partnereinek szándékosan kárt okoz, vagy velük szemben bűncselekményt követ el,
- Olyan magatartást tanúsít, amely a Rendszerben történő további együttműködést lehetetlenné teszi, vagy jelentős mértékben elnehezíti.

9.6. Törzsvásárló halála esetén a jelen megállapodás a Törzsvásárló törvényes örökösére száll át, oly módon, hogy a szerződésbe a Törzsvásárló helyébe automatikusan annak örököse lép. A Rendszerben az Inlernet kedvezmények, Jogok, jutalékok és előnyök (a továbbiakban, összefoglaló néven: Inlernet Jogosultságok) úgynevezett Ideiglenes Adatbázisba kerülnek a halálról való tudomásszerzéstől kezdődően, a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedéséig, hagyatéki per esetén a jogerős ítélet örökös által az Inlernet felé történő kézbesítéséig. Az Ideiglenes Adatbázis megnyílta egyidejűleg a Webirodához való hozzáférés letiltását is jelenti, azonban ez nem érinti az Inlernet Jogosultságok megszerzésének lehetőségét. Tehát az Ideiglenes Adatbázisban az új (örökös) Törzsvásárló megnevezése előtt is növekedhetnek az elhunyt Törzsvásárlóhoz kapcsolódó Inlernet Jogosultságok. Póthagyatéki eljárásban hozott végzés az Inlernet Jogosultságok öröklésével kapcsolatban nem érvényesíthető az Inlernet-Rendszerben.

A hagyatéki eljárásban - akár törvényes, akár végrendeleti az öröklés - kizárólag egyetlen személy jelölhető meg az Inlernet Jogosultságok örököseként. Az Inlernet Jogosultságok öröklés esetén sem oszthatóak meg. Amennyiben a Törzsvásárlónak több örököse van, az örökösöknek meg kell jelölniük azt az egy személyt aki a jogosultságokat örökli. Amennyiben az elhunyt Törzsvásárló nem nevezett meg örököst és az örökös személye nem válik ismertté, az örökös ismeretlen helyen tartózkodik, illetve a hagyatéki eljárás eredménytelenül végződik, abban az esetben az Inlernet Jogosultságok az örökhagyó Törzsvásárló Ajánlóját illetik meg, kivéve, amennyiben örökhagyó Törzsvásárló halála - jogerős ítélettel igazolhatóan - Ajánló akár szándékos, akár gondatlan cselekményének következménye.

Amennyiben örökhagyó Törzsvásárló örököse az Inlernet-Rendszer regisztrált Törzsvásárlója, abban az esetben az örökség részét képező törzsvásárlói ág - a hozzá tartozó Inlernet Jogosultságokkal együtt - nem adódik hozzá örökös meglévő törzsvásárlói ágához és a hozzá tartozó Inlernet Jogosultságokhoz. Ekkor az örökhagyó Törzsvásárló helyébe örökös Törzsvásárló lép, az alábbi elnevezéssel: „XY örököse ZW” a nevek behelyettesítésével egyidejűleg. Ebben - és kizárólag ebben - az esetben örökös két vagy több, eltérő Inlernet Jogosultságokat tartalmazó törzsvásárlói azonosító alatt veszi igénybe az Inlernet-Rendszer szolgáltatásait. Az örökhagyó Törzsvásárló törzsvásárlói azonosítója az öröklést követően sem változik, így az is az örökség része.

9.7. Jelen Törzsvásárlói megállapodás minden rendelkezése hatályban marad a szerződéses jogviszony megszűnésének napjáig. A szerződéses jogviszony megszűnésének napja a rendes felmondás, és a speciális felmondás esetén egyaránt a felmondási határidő utolsó napja, míg az azonnali hatályú felmondás esetén a felmondás közlésének napja. A megszűnés napjától számítva Törzsvásárló már nem jogosult az Inlernet-Rendszert, így a Webirodát használni, amelyet az Inlernet automatikusan lezár Törzsvásárló irányába. Amennyiben Törzsvásárló az Inlernet-Utalványért kizárólag foglalót fizetett, az utalványért kifizetett foglaló összegét nem veszíti el, annak összegét a szerződés megszűnésének időpontjától számított egy éven belül kiegészítheti a maradványértékkel a teljes utalványértékre, az 5.12. pont rendelkezései alapján. Törzsvásárló az utalványért kifizetett foglaló összegét egy éven túl elveszíti, amennyiben a fenti határidőben nem egészítette ki a maradványértékkel.

10. Felelősség és igényérvényesítés szabályai

10.1. Az Inlernet és az Inlernet-Cégcsoport társaságai Törzsvásárlóval szemben a Törzsvásárló által - a jelen szerződéses jogviszonyból eredő, vagy azzal összefüggő - bármely jogcímen érvényesíteni kívánt bármely igény esetén csak akkor felelnek, amennyiben a kárt szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból okozták, vagy a kárt az Inlernet valamely alkalmazottja bűncselekmény elkövetésével okozta. Ez esetekben is kizárólag akkor, ha az Inlernetnek felróható károkozás miatt Törzsvásárló, vagy alkalmazottjának életében, testi épségében, vagy egészségében következett be kár. Egyéb esetben az Inlernet és az Inlernet-Cégcsoport társaságai a Törzsvásárló érdekkörében bekövetkezett mindennemű kár tekintetében felelősségüket kizárják.

10.2. Az Inlernet és az Inlernet-Cégcsoport társaságai nem vállalnak szavatosságot, vagy felelősséget az internet, az Inlernet-Weboldal, a Webirodák és/vagy a telefonos, illetve SMS szolgáltatások állandó felhasználhatóságáért, különösen nem a mobil telefonhálózatok, vagy egyéb mobil terminálok rendelkezésre állásáért. Olyan károkért, amelyek abból keletkeztek, hogy a fentiek nem álltak rendelkezésre, vagy nem működtek hibátlanul az Inlernet semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve amennyiben az ezen okból keletkező károk az Inlernet szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartására vezethetőek vissza.

10.3. Az Inlernet nem vállal felelősséget bármely téves tájékoztatásért, félrevezető információkért, amit a Törzsvásárló az Ajánló Törzsvásárlótól, vagy bármely más Törzsvásárlótól, illetve bármely harmadik személytől kap az Inlernet-Rendszerbe való belépésről, felépítéséről, annak használatáról, az elérhető Inlernet Jogosultságokról, azok mértékéről. E tekintetben a mindenkori Általános Szerződés Feltételek és mellékleteinek hatályos, a www.inlernet.com Weboldalon közzétett változata az irányadó, kizárólag ezen, hivatalosan közzétett dokumentumok tekinthetők az Inlernet hivatalos tájékoztatásának.

10.4. A Szerződés szerint vis maior eseménynek minősül minden, az Inlernet érdekkörén kívül eső okból eredő, elháríthatatlan esemény, így különösen, de nem kizárólagosan:

természeti katasztrófa, tűzvész, áradás, hatósági, illetve bírósági eljárás, hatósági, illetve bírósági rendelkezés, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, továbbá az Inlernet-Weboldal és egyéb az Inlernet adatbázishoz való hozzáférést biztosító technikai alapfeltételek tartós, az Inlernet érdekkörén kívül eső okokból történő szünetelése, amely közvetlenül, vagy közvetve az Inlernet-Rendszer működésének, vagy az Inlernet szerződésszerű teljesítésének lehetetlenülését, tartós szünetelését, illetve ezek jelentős mértékű megnehezülését okozza. Az Inlernet nem felelős a szerződés szerinti kötelezettségeinek nem-, hibás-, vagy késedelmes teljesítésért, ha azt a fentiek szerinti vis maior esemény okozta. Vis maior esemény bekövetkezte esetén az Inlernet köteles Törzsvásárlót írásban, (ez esetben a Weboldalon történő közzététel is írásbeli értesítésnek minősül) 8 napon belül értesíteni. A vis maior esemény időtartama alatt a szerződés hatálya szünetel, abban a mértékben, amennyiben a szerződés teljesítése a vis maior esemény miatt nem lehetséges.

11. Adatkezelés általános szabályai

11.1. Az Inlernet feldolgozza, kezeli Törzsvásárlónak a jelen megállapodás keretében Törzsvásárló által rendelkezésére bocsátott, valamint más, a jelen szerződés kapcsán birtokába jutott törzs- és egyéb adatait, és az Inlernet Prepaid MasterCard kártyával történő vásárlás során megszerzett adatait. Az Inlernet jelen ÁSZF útján tájékoztatja Törzsvásárlót arról, hogy az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezelését az Inlernet a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseire figyelemmel végzi. Az Inlernet a fenti adatokat kizárólag Törzsvásárló azonosításának és jogi-üzleti képességének ellenőrzése,illetve jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeinek, jogainak érvényesítése érdekében, és a Törzsvásárlóhoz kapcsolódó Ajánlók (Instruktorok) számára hozzáférhetővé tételre használhatja fel a fenti törvényi korlátok figyelembevételével.

11.2. Törzsvásárló személyes adatait az Inlernet és az Inlernet-Cégcsoport társaságai kizárólag az Inlernet-Rendszerrel kapcsolatos szolgáltatások teljesítése, az InlernetRendszer biztonságos, folyamatos és hibátlan üzemeltetése (így különösen az InlernetRendszeren belüli azonosíthatóságának,illetve pozíciója meghatározása) céljából, valamint az alábbi célok érdekében kezeli: Törzsvásárló azonosítása az InlernetRendszer működtetése, további bővítése, utalványokkal kapcsolatos ügyintézés kapcsán,statisztikák készítése, piackutatás, piaci elemzések készítése, referencia céljából történő felhasználása, reklám célú felhasználása, szolgáltatások technikai mûködtetése, a jelen szerződéssel kapcsolatos tájékoztatások, hírlevelek, megküldése. Az Inlernet a Törzsvásárló személyes adatait illetéktelen harmadik személyek részére nem jogosult átadni, illetve bármely módon hozzáérhetővé tenni. Törzsvásárló a szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul a szerződésben általa megadott és feltüntetett, vagy bármely más módon az Inlernet részére átadott személyes adatainak az Inlernet által történő kezeléséhez, nyilvántartásához, a Rendszer üzemeltetése, valamint egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítése során történő felhasználásához, valamint ezen, illetve a fentiekben felsorolt célok érdekében más - akár külföldi - szerződéses partnerek részére, illetve harmadik személyek részére történő átadásához. Törzsvásárló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Inlernet az általa megadott telefonszámára, e-mail címére marketing célú, illetve egyéb, a Rendszer működéséhez szükséges, vagy azt elősegítő információs anyagokat küldjön.

11.3. Az Inlernet jogosult Törzsvásárló megismert és feldolgozott adatait az Inlernet-Cégcsoport társaságainak és a Törzsvásárlóhoz kapcsolódó Ajánlók (Instruktorok) számára átadni, kizárólag az Inlernet-Rendszerrel kapcsolatos szolgáltatások teljesíthetősége céljából. Törzsvásárló jelen megállapodás aláírásával kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Inlernet és az Inlernet-Cégcsoport társaságai a fentiek szerint megállapított és feldolgozott adatait, elsősorban a törzsadatokat, valamint a törzsvásárló azonosításához és a korábbi adatkezelés jogalapjának igazolásához szükséges egyéb személyi adatokat, a vásárlásának adatait a jelen szerződés hatálya alatt és annak megszűnését követően is megismerje, feldolgozza, valamint kezelje a fenti célok érdekében, továbbá átadja gazdasági társaságok - így különösen más, az Inlernettel szerződéses viszonyban, vagy egyéb üzleti kapcsolatban álló törzsvásárlói, vagy egyéb kereskedelmi rendszert üzemeltető társaságok - részére. Amennyiben Törzsvásárló az ezen okok miatti adatai továbbítását írásban megtiltja, úgy az Inlernet az adatok továbbítására nem jogosult. Ez esetben Törzsvásárló tudomásul veszi, hogy az adatai kezelésének korlátozása az Inlernet-Rendszerben elérhető Jogosultságok elérhetőségét is akadályozhatja, vagy korlátozhatja.

11.4. Törzsvásárló jelen megállapodás aláírásával kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Inlernet a fenti adatait reklámcélokra, illetve referenciaként felhasználhassa, különösen rövid szöveges üzenetek (SMS) és e-mailek szétküldésével. Amennyiben Törzsvásárló ezen ok miatt adatai továbbítását írásban kifejezetten megtiltja, úgy az Inlernet az adatok továbbítására nem jogosult. Továbbiakban Törzsvásárló hozzájárul ahhoz, hogy e-mail címére és a mobiltelefonszámára az Inlernet információkat és reklámokat küldjön.

Törzsvásárló mindenféle anyagi ellenszolgáltatás nélkül hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Törzsvásárlók számára megrendezett Inlernet rendezvényeken készült fotókat, videofelvételeket az Inlernet más rendezvényein, illetőleg az Inlernet-Weboldalon, vagy egyéb más módon felhasználhassa és bemutathassa, kivéve amennyiben az adott fotó, vagy videofelvétel nyilvánvalóan sérti Törzsvásárló jó hírnevét, egyéb személyiségi jogait.

12. Vegyes rendelkezések

12.1. A jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéses jogviszonnyal összefüggő valamennyi jognyilatkozatot írásban kell megtenni. Írásbeli nyilatkozatnak minősül a postai úton, e-mailen, Webirodában, illetve telefaxon megküldött nyilatkozat, ha azt a másik fél megkapta.

A postai úton megküldött nyilatkozatokat a sikeres kézbesítés esetén a kézbesítés napján, amennyiben a címzett az átvételt megtagadta, a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át - az a feladó félhez "nem kereste" jelzéssel érkezett vissza, az iratot - az ellenkező bizonyításáig - a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. Az e-mail, vagy telefax útján megküldött nyilatkozatot akkor kell kézbesítettnek tekinteni, ha a címzett eszköze részéről a feladónak automatikus "sikeres kézbesítésről szóló igazolás", vagy a címzett részéről fenti eszközök valamelyikén az átvételről kifejezett írásbeli visszaigazolás érkezik.

12.2. Amennyiben jelen szerződés egy gazdasági társasággal (Bt., Kft., Rt., stb.) kerül megkötésre, a társaság képviselője köteles arról gondoskodni, hogy a társaság valamennyi képviselője, alkalmazottja, tisztségviselője és szabadfoglalkozású tanácsadója jelen szerződés valamennyi rendelkezését hasonlóképp megtartsa. A fentiekben említett személyek által történő szerződésszegés esetén a felelősség a társaságot és annak képviselőjét terheli.

12.3. A jelen szerződéses feltételekre, függetlenül a Törzsvásárló nemzetiségétől, illetve állandó lakhelyétől, a magyar anyagi jogot, így különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. A jelen szerződésből származó vitás kérdések rendezésére felek kötelesek egymással egyeztetéseket kezdeményezni és a jogvitákat lehetőleg békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy felek a jogvita eldöntésére kikötik az Inlernet Worldwide AG. székhelye szerinti illetékes elsőfokú Bíróság kizárólagos illetékességét.

12.4. Szerződő felek kötelesek a jelen szerződés rendelkezéseit maradéktalanul betartani. Törzsvásárló nem jogosult az Inlernet előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül jelen szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik személy részére átengedni, vagy bármely módon átruházni. A szerződéses jogok átengedése esetén azonban fokozottan érvényesülnek Törzsvásárló adatszolgáltatási kötelezettségei.

Törzsvásárló Inlernet-Jogai, beleértve a Bónusz-Jogokat is, a törzsvásárlói jogviszony megszüntetésének feltételével másik Törzsvásárló részére átruházhatóak. A jelen fejezet szerinti Jogok átruházása esetén az Inlernetet elővásárlási jog illeti meg. Törzsvásárló a Jogai átruházása esetén köteles írásban kérni az Inlernet hozzájárulását a jogügylethez, valamint felhívni az Inlernet figyelmét elővásárlási jogának gyakorlására.

12.5. Törzsvásárló már jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Inlernet a jelen szerződésből eredő egyes, vagy valamennyi jogait és kötelezettségeit harmadik személy, gazdasági társaság, elsősorban egy az Inlernet-Cégcsoporthoz tartozó vállalkozás részére átengedje, vagy egyéb módon átruházza, valamint hozzájárul és kifejezetten tudomásul veszi, amennyiben az Inlernet vonatkozásában jogutódlás történik.

12.6. A jelen Általános Szerződési Feltételek képviselik a felek közötti teljes megállapodást az Inlernet-Rendszerrel kapcsolatban, és felülírja és helyettesíti az összes korábbi, vagy egyidejű írásos, vagy szóbeli, az adott témával kapcsolatos megállapodást, vagy szerződést. Amennyiben a jelen ÁSZF egyes kikötései érvénytelennek, vagy végrehajthatatlannak minősülnének, ezen érvénytelenség, vagy végrehajthatatlanság nem érinti a megállapodás egészét. A megállapodás érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései érvényben maradnak és kikényszeríthetők. Szerződő felek kötelesek az adott érvénytelen rendelkezéshez tartalmában legközelebb álló érvényes és végrehajtható, a felek közötti jogviszonyra vonatkozó szabályt alkalmazni, kivéve, ha az érvénytelen, vagy annak minősített rendelkezések nélkül a szerződést a felek egyáltalán nem kötötték volna meg.


Amennyiben a Törzsvásárlói szerződés és a jelen ÁSZF, vagy annak mellékleteinek valamely rendelkezései között ellentét mutatkozna, úgy a Törzsvásárlói szerződés érintett pontja az elsődleges a felek közti jogviszony tartalmának és feltételrendszerének meghatározása, tisztázása során.

Az ÁSZF értelmezése tekintetében irányadóak továbbá az Inlernet-Weboldalon megtekinthető rövid leírások és az Inlernet-Rendszerre vonatkozó egyéb magyarázatok, ismertetők.

Szerződő felek a jelen ÁSZF-et elolvasták, értelmezték, és annak rendelkezéseit, mint akaratukkal mindenben egyezőt, az egymás közötti szerződéses viszonyukban magukra nézve kötelezőnek elismerik.

2018. október 10.